THEIR EYES WERE MICROSCOPES

MFA Thesis Exhibition.